Matematik

MATLAB R2018b

MATLAB R2018b

Shareware 3.6 GB Engelska 17/09/18
Minitab 18

Minitab 18

Shareware 134.8 MB Engelska 18/07/18
Microsoft Calculator Plus 1.0

Microsoft Calculator Plus 1.0

Freeware/Gratis 475 KB Engelska 27/10/10
Graph 4.4.2.543 Svenska

Graph 4.4.2.543

GPL/Gratis 9.4 MB Svenska 07/05/13
Derive 5

Derive 5

Shareware 2.9 MB Engelska 29/03/10
GeoGebra 6.0.523 Svenska

GeoGebra 6.0.523

GPL/Gratis 60 MB Svenska 12/02/19
GEUP 5.0.7

GEUP 5.0.7

Shareware 2.8 MB Engelska 12/03/12
ATCalc 4.0

ATCalc 4.0

Freeware/Gratis 2.7 MB Engelska 15/02/19
Maxima 5.42.2

Maxima 5.42.2

GPL/Gratis 29.7 MB Engelska 30/01/19
DreamCalc 5.0.4 Professional Edition

DreamCalc 5.0.4 Professional Edition

Shareware 4.8 MB Engelska 17/02/19
Scilab 5.4.1

Scilab 5.4.1

Freeware/Gratis 114.3 MB Engelska 17/02/14
Octave 4.4.1

Octave 4.4.1

GPL/Gratis 459 MB Engelska 15/02/19
Rlab 2.1.05b

Rlab 2.1.05b

GPL/Gratis 1.4 MB Engelska 08/04/09
Math Studio 2.7

Math Studio 2.7

Shareware 2.4 MB Engelska 01/10/12
PowerToy Calc

PowerToy Calc

Freeware/Gratis 623 KB Engelska 05/11/09