Matematik

MATLAB R2018b

MATLAB R2018b

Shareware 3.6 GB Engelska 17/09/18
MathType 6.9

MathType 6.9

Shareware 9.6 MB Engelska 04/06/13
Derive 6.10

Derive 6.10

Shareware 5.8 MB Engelska 29/03/10
GeoGebra 6.0.511 Svenska

GeoGebra 6.0.511

GPL/Gratis 58.6 MB Svenska 26/11/18
Graph 4.4.2.543 Svenska

Graph 4.4.2.543

GPL/Gratis 9.4 MB Svenska 07/05/13
GEUP 5.0.7

GEUP 5.0.7

Shareware 2.8 MB Engelska 12/03/12
Minitab 18

Minitab 18

Shareware 134.8 MB Engelska 18/07/18
Microsoft Calculator Plus 1.0

Microsoft Calculator Plus 1.0

Freeware/Gratis 475 KB Engelska 27/10/10
ATCalc 3.1.9.10

ATCalc 3.1.9.10

Freeware/Gratis 2.5 MB Engelska 14/10/10
Maxima 5.25.0

Maxima 5.25.0

GPL/Gratis 29.7 MB Engelska 05/08/11
DreamCalc 5.0.0 Professional Edition

DreamCalc 5.0.0 Professional Edition

Shareware 4.8 MB Engelska 18/12/15
Scilab 5.4.1

Scilab 5.4.1

Freeware/Gratis 114.3 MB Engelska 17/02/14
Octave 3.2.4

Octave 3.2.4

GPL/Gratis 68 MB Engelska 04/06/10
Rlab 2.1.05b

Rlab 2.1.05b

GPL/Gratis 1.4 MB Engelska 08/04/09
Math Studio 2.7

Math Studio 2.7

Shareware 2.4 MB Engelska 01/10/12