Webb

Google Chrome 70.0.3538.67 Svenska

Google Chrome 70.0.3538.67

Freeware/Gratis 1 MB Svenska 17/10/18
Firefox 63.0 Svenska

Firefox 63.0

Freeware/Gratis 41 MB Svenska 22/10/18
Internet Explorer 8 Svenska

Internet Explorer 8

Freeware/Gratis 15.8 MB Svenska 20/03/12
Internet Explorer 9 Svenska

Internet Explorer 9

Freeware/Gratis 17.4 MB Svenska 21/09/12
Safari 5.1.7

Safari 5.1.7

Freeware/Gratis 35.8 MB Engelska 31/07/17
Internet Explorer 10 Svenska

Internet Explorer 10

Freeware/Gratis 25.2 MB Svenska 22/04/13
Internet Explorer 11 Svenska

Internet Explorer 11

Freeware/Gratis 31.7 MB Svenska 27/03/17
Flash Player Internet Explorer 26.0.0.151

Flash Player Internet Explorer 26.0.0.151

Freeware/Gratis 1.1 MB Engelska 18/08/17
Microsoft Edge 42.17134.1.0 Svenska

Microsoft Edge 42.17134.1.0

Freeware/Gratis 9.8 MB Svenska 14/06/18
Adblock Plus for Firefox 3.1

Adblock Plus for Firefox 3.1

Freeware/Gratis 1.2 MB Engelska 25/06/18
Internet Explorer 7 Svenska

Internet Explorer 7

Freeware/Gratis 13.8 MB Svenska 20/03/12
Multiple Internet Explorer Installer

Multiple Internet Explorer Installer

GPL/Gratis 10.3 MB Engelska 03/06/10
Internet Explorer 7 Standalone

Internet Explorer 7 Standalone

GPL/Gratis 427 KB Engelska 24/05/10
Bing Bar 7.1.362.0 Svenska

Bing Bar 7.1.362.0

Freeware/Gratis 4.7 MB Svenska 06/09/12
Internet Explorer 6 Svenska

Internet Explorer 6

Freeware/Gratis 480 KB Svenska 22/05/12